OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka Kancelaria Komornicza nr I w Świnoujściu mający kancelarię w  Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 12/307 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

21 października 2020 roku o godz. 11.00

w  Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej 8/6

odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości:

1. samochód osobowy marki Volkswagen Golf nr. rej. ZSW 17216, rok produkcji 2002   
cena oszacowania:     2.000,00 zł  
cena wywołania:        1.500,00 zł
(uszkodzony układ chłodniczy i głowica)   

Suma wywołania wynosi 75 % sumy oszacowania.

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji tj. 21-10-2020r.  w godz. 09.00 -10.30  pod ww. adresem

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.Komornik Sądowy

Jolanta Cybułka