Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka Kancelaria Komornicza nr I w Świnoujściu zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:


14 marca 2023r. o godz.13.30


w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Świnoujściu sala nr 205 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A


Udziału w wysokości 1/4 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 30, obręb 0004 Świnoujście o powierzchni 570m2 znajdującej się w miejscowości Świnoujście przy ul. Artura Grottgera nr 21, gmina Świnoujście, powiat Świnoujście, województwo zachodniopomorskie. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta SZ1W/00006856/2 przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Dojazd - droga utwardzona od strony ulicy Grottgera, dobra dostępność komunikacyjna. Lokalizacja mniej atrakcyjna w strefie pośredniej miasta w odległości ok. 1 km pieszo od strefy nadmorskiej oraz 2,5 km od przeprawy promowej zlokalizowanej w centrum miasta. W odległości ok. 700 m mieści się popularny dyskont spożywczy.Sąsiedztwo - zabudowa jedno i kilkurodzinna technologia tradycyjna. Uzbrojenie - sieć: wodociągowa, elektryczna, kanalizacja, TV, co lokalne.
Na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym posadowiony jest budynek mieszkalny. Jest to budynek piętrowy oraz częściowo II piętrowy wybudowany w technologii tradycyjnej. Budynek wybudowany prawdopodobnie w latach 80-tych. Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym. Dach płaski pokryty papą, obróbki blacharskie w stanie zadowalającym. Tynk zewnętrzny cementowo wapienny starego typu. Budynek o nieatrakcyjnej bryle architektonicznej typu "klocek". Teren ogrodzony, na terenie nieruchomości znajdują się dwa obiekty nietrwale związane z gruntem.

Udział w wys. 1/4 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę:       222.221,00  zł.
II Cena wywołania wynosi:                                                                          148.147,33  zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 22.222,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj.  do dnia 13-03-2023r. w gotówce w kancelarii komornika w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 12/307 lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi oraz w  papierach wartościowych, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi bądź na rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją  zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
W przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonal warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 ksh w zw. z art. 228 pkt 4 art. 939 pkt 4 ksh informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystapieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.   

Komornik Sądowy

Jolanta Cybułka